ŠIUO METU SVETAINĖ TVARKOMA, VISAS TURINYS PERKELIAMAS Į WWW.NERIJA.LRV.LT
AMBASADORIAI/AMBASSADORS

                    

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija įgyvendina Europos sąjungos finansuojamą „INTERREG South Baltic“ programos projektą „UNESCO pasaulio paveldo vietovių kultūros ir gamtos vertybių vystymas (en. Development of UNESCO Natural and Cultural assets, DUNC)". Projekto tikslas – plėtoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes Pietų Baltijos regione, kaip darnaus turizmo vietoves.

Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti yra Kuršių nerijos garbės ambasadorių klubo įsteigimas. Ambasadoriai skiria savo laiką, energiją, gerą valią ir talentą neatlygintinai šviesti visuomenę ir skleisti informaciją  apie Kuršių neriją, kaip UNESCO pasaulio paveldo vietovę, kad ši kultūros ir gamtos paveldo vietovė taptų darnaus vystymosi pavyzdžiu.

The Directorate of the Curonian Spit National Park implements the project Development of UNESCO Natural and Cultural assets (DUNC) of the program INTERREG South Baltic funded by the European Union. The Project is intended to develop the assets of natural and cultural heritage as sustainable tourism sites in the South Baltic region.

Establishing the Honorary Ambassadors Club of the Curonian Spit is one of the measures to achieve the above goal. The Ambassadors devote their time, energy, goodwill and talent to freely educating the public and disseminating information about the Curonian Spit as a site of UNESCO World Heritage that this cultural and natural heritage area could become an example of sustainable development.

 

Pristatome Kuršių nerijos garbės ambasadorių klubo narius:

The members of the Honorary Ambassadors Club of the Curonian Spit:

AUKSINIŲ KOPŲ AMBASADORIAI (organizacijos):

GOLDEN DUNE AMBASSADORS (organizations): 

VšĮ "Nidden"

Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugija, kurios tikslas – Nidos dailininkų kolonijoje ir Karaliaučiaus menų  akademijoje sukurtų dailės darbų paieškos, rinkimas bei sklaida. „Ilgesio kraštovaizdis“, „Nuostabioji žemė“ jų surinktuose paveiksluose  suteikia itin daug džiaugsmo parodų lankytojams ir galimybę per meną pažinti šį nuostabų kraštą.  

The Society of the East Prussian Art Lovers whose purpose is to trace, collect and promote the works of art created in the Nida Artists' Colony and Königsberg Art Academy. Landscape Nostalgie, The Wonderful Land” – the collected paintings bring so much happiness to the visitors of exhibitions and provide them with opportunity to learn about this amazing land through the art.  

 

Lietuvos Jūrų muziejus/Lithuanian Sea Museum

Pažintinis jūrinio palikimo ir jūrų biologijos centras Lietuvoje. Muziejus kaupia, saugo, tiria, konservuoja, restauruoja ir populiarina muziejines vertybes, kurios  atspindi Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, laivybos istoriją bei jūros gamtos įvairovę. Daugialypėse ekspozicijose naudojamos naujausios technologijos ir būdai informacijai perteikti. Tai įgalina aktyviau plėtoti daugiafunkcinę švietėjišką, edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą.

Marine heritage and sea biology center in Lithuania. The museum collects, stores, researches, preserves, restores and promotes museum valuables reflecting the shipping history of Lithuania as a maritime state, and the diversity of marine life. The latest technologies and types of information conveyance are applied in multiple expositions. This enables to more actively develop multifunctional educational and scientific research activities.

Thomo Manno kultūros centras/Thomas Mann Cultural Center

Vietinę reikšmę seniai peržengusi kultūros institucija, turinti didžiulį svorį formuojant Neringos savivaldybės kultūros politiką, užmezgant tarptautinius ryšius. Thomo Manno – vienos iškiliausių Europos asmenybių buvimo palikimas Nidoje leidžia šiam centrui būti vienu ryškiausių Kuršių nerijos ambasadorių.
 
Thomo Manno vardu centras skleidžia humanistines idėjas Lietuvoje ir visame Baltijos regione. Vienas ryškiausių renginių – Thomo Mano festivalis.
 
The cultural institution, which has long gone beyond the scope of local significance, has an immense weight in the formation of cultural policy and international relations of Neringa Municipality. The heritage of presence of Thomas Mann (one of the greatest European cultural figures) in Nida enables this center to be one of the most prominent ambassadors of the Curonian Spit.
 
The center promotes the ideas of humanism in Lithuania and throughout the Baltic region on behalf of Thomas Mann. One of the highlights is the Thomas Mann Festival
 

Liudviko Rėzos kultūros centras/Liudvikas Rėza Cultural Center

Svarbus Juodkrantės kultūros židinys, bendruomenę vienijantis centras. Rengia etnokultūrinius renginius, kalendorines šventes, saugo Kuršių nerijos istorinę atmintį.
Kultūros centras organizuoja tradicines ir kalendorines šventes, atmintinų datų minėjimus, parodų, filmų bei knygų pristatymus, renginius bendruomenei.
 
Siekia išsaugoti ir puoselėti šio krašto kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą: įamžinama vietos gyventojų kūryba bei Juodkrantės istorija, vaikai ir jaunimas skatinamas domėtis vietos istorija ir kultūros palikimu.
 
An important cultural and community binding center in Juodkrantė organizes ethno-cultural events, calendar holidays, preserves the historical memory of the Curonian Spit.

The cultural center arranges traditional and calendar festivals, commemoration days, presentations of exhibitions, movies and books, community events.

The center aims to preserve and develop the cultural identity of the region, promoting openness and dissemination: immortalizing the works of local people and the history of Juodkrantė, encouraging children and youth to take an interest in local history and cultural heritage.

 
 
 
Maretravel
 
Turizmo paslaugų centro „Maretravel“, įsikūrusio Nidoje ir teikiančio transporto paslaugas tikslas – turizmo paslaugų infrastruktūros kokybės gerinimas, naujovių ieškojimas, naujų idėjų įgyvendinimas bei profesionalus Kuršių Nerijos reprezentavimas. Jų dėka kuršių marių vėtrungės tapo vienu popiliauriausių suvenyrų.
 
The aim of Maretravel Tourism Services Center located in Nida and engaged in transportation services is to improve the quality of tourism services infrastructure, search for innovations, implement new ideas and ensure professional representation of the Curonian Spit. Thanks to them, the weather-vanes of the Curonian Lagoon have become one of the most popular souvenirs.
 
 
 
 BALTŲJŲ KOPŲ AMBASADORIAI (šeimos, grupės):
 WHITE DUNE AMBASSADORS (families, groups): 
 
Aurelijus ir Sofija Armonavičiai
  
Jau daugiau nei 10 metų  Aurelijus su Sofija buriuoja po Kuršių marias. Kurėnas „Kuršis“ tapo antraisiais jų namais, o jo burės marių tolumoje - neatskiriamu Nidos vaizdu. Šimtams svečių pasakojamos žvejybos ir laivų statymo istorijos - pati geriausia kultūros paveldo sklaida. Nuo 1999 metų kiekvieną rugsėjį jie organizuoja Tarptautinį pusės maratono bėgimą.
 
Aurelijus and Sofija have been sailing in the Curonian Lagoon for more than 10 years. The Kurenkahn Kuršis (traditional Curonian sailboat) has become their second home, and its sail glimpsing in the distance of the lagoon - an integral view of Nida. Shipbuilding and fishery stories told to hundreds of guests are the best dissemination of cultural heritage. They have been organizing the International Half Marathon every September since 1999.
 
 
 
Asta ir Gintaras Prikockiai
 
Paveldo objektų prikėlimo naujam gyvenimui specialistai. Jų darbo dėka atgimė vilos Juodkrantėje, poilsio namai Preiloje ir Pervalkoje.
 
Šių žmonių projektuoti pastatai reprezentuoja Kuršių nerijos kultūros paveldą ir gali būti pavyzdys jauniems architektams. 
 
Specialists in reviving heritage objects. They contributed to revitalization of villas in Juodkrantė, summer houses in Preila and Pervalka. The buildings designed by these people represent the cultural heritage of the Curonian Spit and can serve as an example for young architects. 
 
 
 
Raimonda ir Uwe Meyer

Žurnalistė, gidė, kultūros almanacho „Dorė“ sudarytoja ir redaktorė.  „Dorė“ -  vienintelis periodinis neringiškių leidinys, fiksuojantis šio krašto visuomeninio gyvenimo, kultūros, švietimo problemas, atskleidžiantis nežinomus praeities puslapius. Kuršių nerija Raimondai yra didelė dalis jos pačios, todėl viskas, kas čia vyksta, jai yra be galo svarbu. Jos surinktos istorijos „užkrečia“ visus meile Kuršių nerijai.

Journalist, guide, compiler and editor of the cultural almanac "Dorė", which is the only periodical from Neringa that covers the issues of regional social life, culture and education, and reveals the unexplored pages of the past. The Curonian Spit holds a special place in Raimonda's identity, therefore everything that happens here is extremely important to her. The stories she collected "infect" everyone with love for the Curonian Spit.

Albertas Krajinskas su Jūrate Bučmyte

Dailininkai, šio krašto puoselėtojai, kurių darbuose ypatingai svarbią vietą užima Kuršių nerijos istorija, tradicijos, gamta. Savo darbais ir projektais aktualizuoja pamario žvejų gyvenimo, laivų istoriją, Kuršių Nerijos senąją medinę architektūrą, krašto peizažą, jūros ir marių pakrančių vaizdus.
 
Artists, promoters of the Curonian region. The history, traditions, nature of the Curonian Spit take a particularly important place in their works. Their works and projects actualize the history of ships and littoral fishermen' life, the old wooden architecture, landscape, coastline images of the Curonian Spit.

 
Folkloro ansamblis „Aušrinė“/ Folk Ensemble "Aušrinė"
 
Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis ,,Aušrinė” nuo 2008 m. intensyviai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose koncertuose. Nuolat dalyvauja bendruose kultūriniuose, edukaciniuose projektuose su daugeliu Neringos bei kitų Lietuvos miestų kultūros įstaigų.
 
Folk band Aušrinėof Liudvikas Rėza Cultural Center has been intensively participating in various national and international concerts since 2008. Constantly participates in joint cultural and educational projects with many cultural institutions of Neringa and other Lithuanian towns.
 
 
 
 
 
Folkloro ansamblis „Giedružė“/Folk Ensemble "Giedružė"
 
Folkloro ansamblis „Giedružė“ dainuoja pamario krašto dainas ir kuria Kuršių nerijos istoriją pasakojančias programas, su kuriomis nuolat dalyvauja įvairiuose Neringos miesto renginiuose, atstovauja Lietuvą įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose ir renginiuose. Ansamblio atliekamos pamario krašto dainos skambėjo Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje. Jų dainų įrašai skambėjo ne viename filme apie apie Kuršių neriją.  „Giedružė“ yra „Aukso paukštės“ laureatė.
 
Folk band Giedružėsings the Curonian region songs and creates the Curonian history related storytelling programs performing them in Neringa cultural events and in international festivals. The Curonian region songs were performed by Giedružėin Lithuania, Germany, Italy, and Austria. Their songs have been included in the soundtracks of various films about the Curonian Spit. Giedružėis a winner of Golden Bird award established by Lithuanian National Culture Center. 
 
 
 
Liaudiškų šokių grupė „Kalnapušė“/Folk dance group "Kalnapušė"
 
Šokėjų grupė susibūrė 2002 m., pasivadinusi Kuršių nerijos judantį smėlį gebančio sustabdyti medžio - žaliosios kalnapušės - vardu. Į kolektyvą neringiškiai jungiasi šeimomis, brandindami savyje harmonijos, elegancijos bei geros nuotaikos užtaisą. Ansamblis atstovavo Lietuvą Amerikoje, Argentinoje, Vokietijoje, Italijoje, Vengrijoje, Kroatijoje ir kitose šalyse. 
 
A group of dancers gathered in 2002 under the name of a tree capable of preventing the sand movement in the Curonian Spit - green mountain pine. The residents of Neringa join the ensemble with their families, ripening a charge of harmony, elegance and good mood. The folk dance group represented Lithuania in the United States, Argentina, Germany, Italy, Hungary, Croatia and other countries. 
 
 
 
 PILKŲJŲ KOPŲ AMBASADORIAI (asmenys):
 GRAY DUNE AMBASSADORS (persons): 
 
Albertas Danilevičius
 
Gintaro įlanką kasmet puošiančio nendrinių ugnies skulptūrų simpoziumo iniciatorius ir dalyvis, Pajūrio apsauginio kopagūbrio bei Smėlio skulptūrų simpoziumų iniciatorius ir Juodkrantės pamario akmens skulptūrų simpoziumo dalyvis, šio krašto mylėtojas bei Kuršių nerijos vertybių puoselėtojas, L.Rėzos premijos laureatas. 
 
Initiator and participant of the annual symposium of fire reed sculptures in the Amber Bay, initiator of protective dune ridge and sand sculpture symposiums and participant of Juodkrantė stone sculpture symposium, patriot and promoter of the Curonian Spit cultural assets, L.Rėza Prize laureate. 
 
 
 
Inesa Kurklietytė
 
Režisierė, dokumentinių ir meninių filmų kūrėja. Nuo 2001 metų įgyvendina tarptautinį projektą – Europos jaunųjų profesionalų kūrybinės dirbtuvės Vasaros media studija. Tai kasmetinis projektas, kurio metu jau dvidešimtąjį kartą į Neringą suburiami kino mokyklų studentai ir jaunieji industrijos profesionalai. Inesos Kurklietytės filmų herojai žymūs šio krašto žmones.
 
Filmmaker, feature and documentary films director. Since 2001, she has been implementing an international project Summer Media Studio - workshop for European young professionals. This is an annual project that brings film school students and young film industry professionals together to Neringa for the twentieth time.  The heroes of films directed by Inesa Kurklietytė are famous people of this region.
 
 
 
Kazimieras Mizgiris
 
Fotografas, menininkas, galerininkas, sukūręs fotografijų ciklus ir fotoalbumus, kurių pagrindinė tema yra Kuršių nerijos kopų peizažai.
 
Pamilęs saulės akmenis įkūrė Gintaro galeriją ir tapo vienu iškiliausių Baltijos aukso žinovų pasaulyje. Kazimieras yra Tarptautinės gintaro asociacijos narys, Pasaulio gintaro tarybos narys.
Jis taip pat yra ir menininkų globėjas bei mecenatas. 
 
Photographer, artist, and gallery owner, who has created photography series and photo albums with the main topic of dune landscapes of the Curonian Spit. Falling in love with the sun stone, he established the Amber Gallery and became one of the most prominent experts of the Baltic gold in the world. Kazimieras is a member of International Amber Association, and a member of World Amber Council.
He is also a patron of the artists and philanthropist.  
 
 
Nijolė Strakauskaitė
 
Juodkrantėje gimusi Klaipėdos universiteto docentė, istorikė N. Strakauskaitė yra knygų „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“, „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“, „Juodkrantės kurorto aukso amžius: nuo susikūrimo XIX a. vid. iki katastrofos 1945 m.“, kelionių vadovų po Klaipėdą, Kuršių neriją ir Karaliaučių, kelių dešimčių mokslinių straipsnių lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis autorė.
 
Ji atvėrė daugybei žmonių nepažintą ir be galo įdomų Kuršių nerijos pasaulį. Jo istorija tapo mums sava.
 
N. Strakauskaitė, associate professor and historian of Klaipėda University, native of Juodkrantė, is the author of the following books:  The Curonian Spit: The Old European Postal Road, Cultural Landscape at the Curonian Lagoon, Golden Age of Juodkrante Resort: from its founding in the mid-19th century to the catastrophe in 1945., the author of travel guides of Klaipėda, the Curonian Spit and Konigsberg, several dozen scientific articles in Lithuanian, German, French, Russian.
 
She revealed an unknown and extremely interesting world of the Curonian Spit to many people. The history of this world has become so close to us.

 
 
 
Vitalija Teresa Jonušienė
 
Istorikė, ilgametė Tomo Mano muziejaus ir kultūros centro direktorė, Kuršių nerijos kultūros paveldo puoselėtoja, Eduardo Jonušo atminimo saugotoja.
 
Įkūrusi VšĮ „E. Jonušo namai“, atvėrė plačiajai visuomenei savitą dailininko Eduardo Jonušo – ryškiausio Kuršių nerijos ambasadoriaus - pasaulį. 
 
Historian, long-term director of Thomas Mann Museum and Cultural Center, cultural heritage promoter of the Curonian Spit, custodian of the memory of Eduardas Jonušas.
Having established a public enterprise The House of E. Jonušas, she opened to the general public the unique world of the artist Eduardas Jonušas the most significant ambassador of the Curonian Spit. 
 
 
Krister Castren
 
Suomijos respublikos garbės Konsulas, paukščių ralio idėjos autorius Lietuvoje, Kuršių nerijos paukščių tyrinėtojas, Kuršių nerijos pajūryje stebėjęs ne vieną naują Lietuvai paukščių rūšį, savo hobi pavertęs rimtu darbu ir išleidęs knygą   „Birds of Curonian Spit“ (2014).
 
Honorary Consul of the Republic of Finland, initiator of Birdwatching Rally in Lithuania, explorer of the Curonian Spit birds, who has observed numerous bird species new for Lithuania on the seaside of the Curonian Spit, and turned his hobby into a serious occupation and published a book Birds of Curonian Spit(2014).
 
 
 
Denisas Nikitenka
 
Žurnalistas, kuriam Kuršių nerija tapo vienu iš svarbiausių tyrimų objektų, džiaugsmo šaltiniu bei įkvėpėju.
Daugybė straipsnių apie Kuršių nerijos istoriją, gyvąją gamtą, etnokultūrą, tradicijas padėjo atrasti tūkstančiams skaitytojų  šio pusiasalio vertybes.
 
D. Nikitenka parašė ir iliustravo knygą „Vadovas po Kuršių nerijos nacionalinį parką“. Jo ekskursijos po Kuršių nerijos nacionalinį parką nepalieka abejingų. Deniso dėka plečiasi Kuršių nerijos mylėtojų ratas.
 
Journalist for whom the Curonian Spit has become one of the most important objects of research, a source of joy and inspiration. Numerous articles about the history, nature, ethno-culture and traditions of the Curonian Spit have helped thousands of readers to discover the values of this peninsula.

D. Nikitenka wrote and illustrated a book "Guidebook to the Curonian Spit National Park. His excursions to the Curonian Spit National Park leave nobody indifferent. Thanks to Denis, the circle of fans of the Curonian Spit is expanding.

 
 

Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė

Dailininkė ir poetė, Pervalkoje organizuoja kasmetinius menininkų klubo „Plekšnė“ plenerus, rengia dailės ir poezijos kūrybos vakarus, organizuoja autorines ir jungtines dailės parodas Nidoje ir kitose nerijos gyvenvietėse. 
 
Parašė ir Išleido kelias poezijos knygas, skirtas Kuršių nerijos gamtai ir žmonėms. Poetiniai tekstai parašyti stebint, išgyvenant nerijos, marių ir jūros būtį.
 
Artist and poet, organizes annual plain-airs of the "Flatfish" artists club in Pervalka, organizes cultural evenings of art and poetry as well as various art exhibitions in Nida and other settlements of the Curonian Spit.
She wrote and published several poetry books dedicated to the nature and people of the Curonian Spit. Poetic texts were written observing and experiencing the existence of the spit, the lagoon and the sea.
 
 
 
Algirdas Marčius
 
Nuo 1975 m. Nidoje gyvenantis Algirdas yra visa širdimi žemaitis. Tačiau ir Kuršių nerija jam tapo itin sava, ypač „užsikrėtus“ gintaro virusu. Algirdas yra žinomas kaip Nidos „krivis“, Lietuvos tautinio paveldo puoselėtojas, nacionalinių ir tarptautinių mugių dalyvis. Pasaulinėje parodoje Korėjoje gintaro šlifavimo meno mokė tūkstančius Lietuvos paviljono lankytojų. 
 
Algirdas, who has been living in Nida since 1975, is Samogitian with all his heart, however the Curonian Spit also became very close to his identity, especially when he got "infected" with the amber "virus". Algirdas is known as "Krivis" (pagan chief priest) of Nida, he is a promoter of Lithuanian national heritage, participant of national and international fairs. Algirdas taught the amber crafting to thousands of visitors of the Lithuania pavilion at the World EXPO in South Korea. 
 
 
 
Romualdas Adomavičius
 
Nuo 2014 metų atstovaudamas Tradicinių ir istorinių laivų asociaciją Kuršių mariose, kasmet prisideda prie tradicinių burvalčių regatos „Burpilis“ organizavimo. Regatos metu lankomi Kuršių nerijos miesteliai, supažindinama su tradicine laivyba. 
 
Since 2014, representing Lithuanian Traditional & Historical Boat Association in the Curonian Lagoon, he annually participates in the organization of Regatta of traditional and historic sailing boats "Burpilis". The settlements of the Curonian Spit are visited, and traditional shipping is introduced during the above regatta. 
 
 
 
Dr. Inga Dailidienė
 
Profesorė, geografė, dėsto Klaipėdos universitete Gamtos mokslų katedroje. Jos mokslinių darbų tematika yra susijusi su Kuršių nerijos, Kuršių marių ir Pietryčių Baltijos gamtinės aplinkos išsaugojimu, tausojančiu turizmu, Baltijos jūros krantų problemomis.
 
Nuo 2017 metų Smiltynės seniūnaitė, aktyvi bendruomenės narė.
 
Professor, geographer, lecturer at the Faculty of Natural Sciences of the University of Klaipėda. Her research topics are related to the preservation of the natural environment of the Curonian Spit, the Curonian Lagoon and the Southeastern Baltic, sustainable tourism and the problems of the Baltic Sea coast.
 
Junior Elder of Smiltynė Eldership since 2017, active member of the community. 
 
 
 
Juras Jankevičius
 
Žurnalistas, televizijos laidų vedėjas, Preilos gyventojas Juras yra entuziastingas vaikštūnas, gilus Kuršių nerijos žinovas, jos gamtinių vertybių populiarintojas.
 
Jo vedamos laidos nuveda televizijos žiūrovus į atokiausius Kuršių nerijos kampelius, kur Juras visada suranda įdomiausių dalykų.
 
Jo daugelį metų kauptų nerijos fotografijų archyvai dar laukia dienos šviesos. 
 
Journalist, television host, resident of Preila, Juras is an enthusiastic hiker, expert and promoter of natural values of the Curonian Spit.TV shows hosted by him bring the audience to the farthest corners of the Curonian Spit where Juras always manages to find the most exciting things.
His photo archive of the Curonian Spit, compiled over the years, is still waiting to see the light of day. 
 
 
 
Kęstutis Demereckas

ICOMOS narys, kultūros paveldo ekspertas, daugelio knygų, albumų apie Kuršių neriją autorius ir bendraautorius, mokslinių tiriamųjų darbų autorius, ikonografinės medžiagos apie Kuršių neriją rinkinio savininkas.
 
Member of International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), expert of cultural heritage, author and co-author of various books and albums about the Curonian Spit, author of scientific research works, and owner of iconography material collection about the Curonian Spit.
 
 
 
Arūnas Burkšas
 
Politikas, aktyvus bendruomenės narys, buriuotojas ir daugiausia titulų turintis Neringos sportininkas.
 
Labdaros paramos fondo „Nidos Kuršis“ steigėjas, nuo 2011 m. Klaipėdos Rotary Klubo „Concordia 1826“ narys, Neringos Nevyriausybinių organizacijų tarybos (NVO) narys), teniso asociacijos „Nidos setas“ prezidentas. 
 
Politician, active community member, sailor, and sportsman of Neringa with the most titles.Founder of Charitable Trust Nidos Kuršis, member of Klaipėda Rotary Club Concordia 1826since 2011, member of Neringa Council of Non-governmental Organizations (NGO), President of Tennis Association Nidos setas
 
 
 
Vaidotas Bliūdžius
 
Laivų vėtrungių meistras kuria, atkuria senąsias Kuršių nerijos vėtrunges, renka informaciją apie istorinių Kuršių marių laivus, juos restauruoja. Taip pat  istorinėse Nidos ir Preilos kapinėse restauruoja krikštus bei kryžius bei kitus Neringos pastatus.
 
Craftsman of ship weather-vanes creates, restores the old weather-vanes of the Curonian Spit, collects information on historical boats of the Curonian Spit, and reconstructs the boats. He also engaged in reconstruction of krikštai(wooden tomb monuments of unique shape called christenings) and crosses in historical cemeteries of Nida and Preila, and other buildings of Neringa.
 
 
 
Arvydas Barysas
 
Filmų apie Kuršių neriją kūrėjas, režisierius.
 
Sukūrė filmus, pelniusius ne vieną apdovanojimą: “Tarp aštuonių vėjų” ,“Gintaro kelias”, “Baltijos gintaras”, “Išbarstyti žodžiai”, „Įsimylėję Kuršių neriją“.
 
Filmmaker, film director, who created such award-winning films as Tarp aštuonių vėjų (Within Eight Winds) ,Gintaro kelias(Amber Road)Baltijos gintaras (Baltic Amber), Išbarstyti žodžiai(Scattered Words) , "Įsimylėję Kuršių neriją(In Love with the Curonian Spit).
 
 
 
Matas Mizgiris
 
Nidoje gimęs, užaugęs ir po studijų vėl namo sugrįžęs Matas tapo darnaus ir ekologiško keliavimo būdo po Kuršių neriją populiarintoju. Organizuoja tarptautinius sausumos ir ledo „Blocart“ buriavimo čempionatus Neringoje, dalyvauja ir pergales skina tarptautinėse varžybose. VšĮ „Irklakojis“ įkūrėjas.
 
Born and raised in Nida, Matas returned back home after his studies and became a promoter of sustainable and environmentally friendly traveling in the Curonian Spit. He organizes international land and ice Blokartsailing championships in Neringa, participates in and wins international competitions. Founder of a public enterprise Irklakojis.
 
 
 
Rūta Baškytė
 
Geografė, viena iš Lietuvos saugomų teritorijų sistemos kūrėjų ir Kuršių nerijos nacionalinio parko steigimo iniciatorių.
 
Gerąją patirtį apie saugomas teritorijas ir Kuršių neriją skleidžia dalyvaudama ir skaitydama pranešimus įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. 
 
Geographer, co-author of the system of protected areas of Lithuania, and co-initiator of the Curonian Spit National Park.She spreads best practice regarding protected areas and the Curonian Spit by participating and delivering presentations at various international events. 

 
Selemonas Paltanavičius
 
Gamtininkas, rašytojas, Kuršių neriją ir jos gamtos paslaptis garsina savo rengiamose LRT radijo laidose.
Išleido knygą apie Kuršių neriją - "Kelionės po Lietuvą".
 
Proginės monetos apie poledinę žūklę Kuršių mariose bumbinant sukūrimo iniciatorius ir brošiūros autorius.
 
Naturalist and writer, who reveals the nature secrets of the Curonian Spit in his radio programs. He published a book about the Curonian Spit "Kelionės po Lietuvą" (Traveling around Lithuania). He is the initiator of creation of a commemorative coin dedicated to smelt fishing by attracting in the Curonian Lagoon, and the author of the related brochure. 
 
Linas Ramanauskas
 
Vienas iš radijo stoties „Neringa FM“ steigėjų, Nidos meno kolonijos prodiuseris, įvairių Kuršių nerijos kultūrinių, socialinių renginių iniciatorius ir organizatorius. Prieš dešimtmetį atvykęs iš Kauno, Linas greitai tapo Nidos bendruomenės nariu, o Kuršių nerija tapo tikraisiais jo namais.
 
Co-founder of Neringa FM radio station, producer of Nida Art Colony, initiator and organizer of various cultural and social events in the Curonian Spit. Coming from Kaunas a decade ago, Linas quickly became a member of Nida community, and subsequently the Curonian Spit became his real home.
 
 
 
Nuotraukų autorius Gintautas Beržinskas. Nuotraukų turtines teises priklauso KNNP direkcijai. Nuotraukos negali būti naudojamos (skelbiamos) be KNNP direkcijos sutikimo.
 
Photos by Gintautas Beržinskas. Photography property rights are owned by KNNP Directorate. Use (publishing) of photos without prior consent of KNNP Directorate is prohibited.

 


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
6. Kur galima užsisakyti ekskursiją po Kuršių nerijos nacionalinį parką?

KNNP Lankytojų centruose galima užsisakyti gido paslaugas


Draugai
 

 

   
   

 

Banners