KULTŪRA / Žymūs žmonės

ŽYMŪS ŽMONĖS, SUSIJĘ SU KURŠIŲ NERIJA

Asmuo
Apie jį
Ryšys su Kuršių nerija
Babickas, Petras
(1903-1991)
Vienas žymiausių prieškario Lietuvos fotografų, spaudoje ėmęs rengti fotoreportažus.
Ilgesnį laika gyveno Nidoje, išleido apybraižų knygas “Gintaro krantas” (1932, 1938, 1958) ir “Marių pasakos” (1933), skirtas pamario tematikai ir iliustruotas autoriaus nuotraukomis. 1932m. surengė Pirmą Lietuvoje personalinę fotografijų parodą, kurioje buvo eksponuotą ir daug Kuršių nerijos vaizdų.
Becker, Moric
Dancigo pirklys
XIX a. II pusėje (1960-1890m.) buvo vienas iš Juodkrantės gintaro kasyklų savininkų, mariose kasė gintarą, tuo metu buvo atrastas ir garsusis Juodkrantės gintaro lobis. Daug prisidėjo prie Juodkrantės infrastruktūros sutvarkymo: skyrė lėšų bažnyčiai, garlaivių prieplaukai ir pan. Gintaro kasykla tuo metu buvo viena stambiausių Rytprūsių įmonių, o jos gyvavimo metu Juodkrantė buvo labai išaugusi.
Beerbohm, Ernst Wilhelm (1786-1865)
Vyriausias Kuršių marių žvejybos meistras, kelerius metus ėjo Klaipėdos burmistro pareigas, rinko lituanistinę medžiagą. Gyveno Muižės kaime (netoli Ventės)
Kol kas jo 1833m. pateiktas Nidos gyvenvietės archeologinių radinių aprašymas yra seniausias. Netoli Nidos esančius radinius, pavadinęs “pagonišku kapinynu”, jis žvalgė 1932m. Aprašė matytą vaizdą straipsnyje 1833m.
Žinomas jo eilėraštis “Paskutinis Karvaičių medis” (1835m.), apie Karvaičių kaimo žūtį.
Behrendt, Erich
(1899-1983)
1918-1924m. studijavo Karaliaučiaus dailės akademijoje pas A.Degner ir R.Pfeiffer. Dirbo iliustratoriumi.
Nidoje lankėsi 1924-1939m.
Behrendt, Fritz
(1863-1946)
Studijavo Karaliaučiaus dailės akademijoje
Nidoje lankėsi 1905m.
Behrendt, G.
Geologas
Ragino Vokietijos vyriausybę gelbėti Kuršių neriją nuo smėlio, apie tai rašė ir 1869m. spaudoje.
Bezzenberger Adalbert (1851-1922)
Karaliaučiaus universiteto profesorius ir triskart rektorius, žymus vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas, istorikas. Laikomas vienu iš baltų filologijos pradininkų.
Turėjo didelį autoritetą ir Didžiojoje Lietuvoje/ 1907m. buvo išrinktas Lietuvos mokslo draugijos nariu, tik įsikūrus Lietuvos universitetui buvo suteiktas garbės profesoriaus titulas
1880m. pirmą kartą atvyko į Kuršių neriją, 1904m. Juodkrantėje nusipirko vasarnamį ir pavadino jį “Fünflenen” (“Penkios Lenos”). Paskutinį kartą čia lankėsi 1922m. vasarą.
Kurių nerijoje jis atliko daug archeologinių tyrimų ir jų pagrindu parengė publikacijų, kurios vertingos ir šiandiena.
Parašė knygą “Kurische Nehrung und ihre Bewohner” (1889m.) kuri iki šiol neprarado savo mokslinės vertės.
Biörns Soren (Bjornas, Sorenas)
(1744-1819)
Danų kilmės mokslininkas, kilęs iš Hadersleben, išleido memorandumą “ Kaip apsaugoti neriją nuo užpustymo, tvarkant ir želdinant kopas”.
Paruošė projektą Kuršių nerijos apsauginio kopagūbrio formavimui ir ėmėsi jį įgyvendinti. 1802m. pats apžiūrėjo Kuršių nerijos kopas, pradėjo tvirtinti smėlynus Kuršių nerijoje tarp Kranto ir Šarkuvos. XIX a. pr. iš Danijos parsisiuntė kalnapušės daigų, kuriomis buvo tvirtinamos kopos.
Birnstegel, Richard Theodor (1887-1968)
Dailininkas. Mėgo vaizduoti žvejų moteris. Studijavo Dresdeno akademijoje.
Nidoje tapė kasmet 1930-1944m. vasaromis po kelis mėnesius. 1939m. netoli T.Mann’o namelio įsirengė nuosavą būstą-studiją
Bischof, Eduard
(1890-1974)
Studijavo Karaliaučiaus dailės akademijoje, 1936-1944m. dirbo joje.
Žinomi paveikslai “Nidos bažnyčia”, “Jūros pakrantė ties Pilkopa žiemą”. Nuolatinis Nidos, ir ypač Pilkopos, kur turėjo namą, lankytojas nuo 1919m. iki 1944 m.
Bischoff-Culm, Ernst
(1870-1917)
Studijavo Karaliaučiaus dailės akademijoje.
Pirmą kartą į neriją atvyko 1888m., nuolatinis lankytojas nuo 1890m., veždavosi čia draugus ir mokinius. Jau nuo 1901m. Karaliaučiuje eksponuoti jo paveikslai nerijos tema. Atliko svarbų vaidmenį įkuriant Nidoje meno židinį. Jo kūryboje atsispindėjo Nidos gamta ir gyventojai. Vietinį koloritą perduoda tokie jo paveikslai kaip “Iš darbo grįžtant”, “Į bažnyčią”, kuriose išryškėja etnografiniai tipai.
Blode Hermann
Viešbučio savininkas, menininkų mecenatas XIX a. II p.- XX a. pr.
Nidoje 1867m. įkurtas viešbutis tapo čia atvykstančių menininkų centru, o pat Blode – jų rėmėju.
Borschke, Hans Beppo
(1888-1914)
Išsilavinimą įgijo Karlsruhe ir Muncheno akademijose.
Nidoje lankėsi 1910-1914m.
Von Brockhusen, Theo
(1862-1919)
Karaliaučiaus dalės akademijos auklėtinis
Nidoje buvo apsistojęs keliaudamas.
Bromm, Heinrich
(1911-1941)
Studijos Karaliaučiaus akademijoje.
Nidoje lankėsi 1936-1939m. kartu su Eduard Bischoff. Žinoma jo paveikslų nerijos tematika (pvz., “Marių pakrantėje”)
Buchholtz, Hans
Rašytojas
Savo knygelėje “Kuršių nerijos keruose” (1930) išsakė susižavėjimą Kuršių nerijos grožiu
Burmann, Fritz
(1892-1945)
Karaliaučiaus dailės akademijos profesorius
Nidoje lankėsi tarpukariu. Paveikslas “Žvejo žmona”.
Cigleris (Ziegler) Karolis Eduardas
Karaliaučiaus universiteto teologijos fakulteto absolventas, aktyvus Mažosios Lietuvos visuomeninio-kultūrinio gyvenimo dalyvis. Vienas iš lietuvių literatūrinės draugijos Tilžėje steigėjų. Draugija, kuri domėjosi lietuvių kalbos ir kultūros likimu Rytų Prūsijoje, veikė 1879-1923m.; taip pat talkino žymiam vokiečių kalbininkui, Karaliaučiaus universiteto prof. H.F.Nesselmannui rengiant lietuvių kalbos žodyną.
1828-1832m. dirbo Juodkrantės bažnyčioje.
Corinth, Lovis (1858-1925)
Žymus vokiečių impresionistas, vėliau priartėjęs prie ekspresionizmo. Studijavo Karaliaučiaus akademijoje, Miunchene, Paryžiuje
XIX a. paskutinį dešimtmetį tris kartus lankėsi Kuršių nerijoje. Plačiai žinomas jo paveikslas “Žvejų kapinės Nidoje” (1893)
Daujotas, Marijonas – Doviata
(1891-1975)
Vienas žymiausių Lietuvos specialistų pustomų pajūrio smėlynų ir slenkančių kopų stiprinimo, želdinimo, taip pat miškų veisimo srityse. Pirmasis Lietuvos miškininkystėje suformavo originalius miško agromelioracijos mokslo pradus. Paskelbė daugiau kaip 60 straipsnių, parengė knygas “Karklų plantacijos” ir “Lietuvos pajūrio smėlynų apželdinimas”
Vadovavo po Antro pasaulinio karo sunaikintų Kuršių nerijos kopų ir želdynų sutvarkymui ir atsodinimui. Svarbūs jo nuopelnai tiriant, rengiant priemones Kuršių nerijos slenkančioms kopoms sustiprinti bei medelynams atkurti. Pagal jo sukurtus miško želdinimo principus lengvųjų smėlių dirvose, denuduotose kalvose bei šlaituose buvo įveisti tūkstančiai ha pušynų.
Degner Arthur (1888-1972)
Karaliaučiaus dailės akademijos profesorius (1920-1924), Berlyno aukštosios vaizduojamojo meno mokyklos profesorius (1945-1956)
Nidos tematika paminėtini jo paveikslai :Auktoji kopa”, “Kopose”. Nidoje lankėsi studijų metais.
Diderot, Deni (Denis Didro),
(1713-1784)
Prancūzų dramaturgas, enciklopedistas
1773m. keliavo per Kuršių neriją, savo įspūdžius aprašė satyroje “Kelionė iš Klaipėdos į Karaliaučių”.
Domšaitis Pranas, (Domscheit, Franz)
 (180-1965)
Lietuvių kilmės menininkas, studijavo Karaliaučiaus akademijoje
1914-1918m.lankėsi Nidoje, dirbo kartu su Degner, Rösler ir kt.
Epha, Franz Wilhelm
(1828-1903)
Nuo 1964m. buvo karališkųjų kopų-plantacijų inspektorius ir kurorto komisaras Krante (dab. Zelenogradskas), tačiau nuo 1877m. gyveno Rasytėje.
Vadinamas Kuršių nerijos kraštovaizdžio formuotoju, smėlio kopų nugalėtoju, net keturis dešimtmečius vadovavo Kuršių nerijos kopų tvirtinimo ir želdinimo darbams.
Freud, Sigmund
(1856 – 1939)
Austrų neuropatologas, psichiatras, psichologas, psichoanalizės pradininkas.
Ilsėjosi Kuršių nerijoje, buvo apsistojęs Blodės viešbutyje
Eulenstein, Karl (1892-1981)
Kilęs iš Klaipėdos, jo tapyboje akivaizdi ekspresionizmo įtaka
Tarpukariu piešė Nidoje
Fridrichas Vilhelmas I (valdė 1713-1740m.)
Prūsijos karalystės monarchas
1718m. per Kuršių neriją grįžo į Berlyną iš vizito Sankt Peterburge pas Rusijos carą Petrą I.
Gawel, Oskar
(1888-1955)
Dailininkas
Nidoje tapė XX a. Trečiame dešimtmetyje
Gerchard
XIX a. miškininkas, dirbęs Kuršių nerijoje
1875-1885m. vadovavo želdinant Urbo ir Angių kopas.
Glagau, Otto
Vokiečių žurnalistas
1867m. keliavo per Rytprūsius, taip pat Kuršių neriją. Savo kelionės įspūdžius aprašė ir paskelbė spaudoje.
Grigelaitis, Klimkus
(1750-1825)
Stalius, vienas aktyviausių Mažosios Lietuvos Dievo žodžio sakytojų.
XVIII a. pabaigoje statė Juodkrantės bažnyčią.
Hagen, Liudwig
Kopų želdinimo vadovas XIX a. II p.
Vadovavo kopų tvirtinimo ir želdinimo darbams ties Smiltyne ir Kopgaliu.
Heise, Wilhelm
(1892-1965)
Vokiečių menininkas, studijavo Weimare, Miunchene, 1937-1943m. laisvosios grafikos profesorius Karaliaučiaus akademijoje.
Nidoje reiškėsi kaip dailininkas, grafikas, fotografas.
Heymann, Walter
(1888-1914)
Vokiečių poetas
XX a. pradžioje dažnai lankydavosi Nidoje, Blodės viešbutyje. 1909m. Karaliaučiuje išėjo jo eilėraščių rinkinys “Nerijos paveikslai”.
Hofmann, E.T.A.
(1776-1822)
Vokiečių rašytojas, kompozitorius, dailininkas
Lankėsi Rasytėje, savo įspūdžius įamžino apysakose, ypač romane “Rasytės majoratas”.
Hollack, Emil
(1860-1924)
Mokytojas, į Kuršių neriją vyko Prūsijos draugijos pavedimu. Sudarė Rytprūsių archeologinį žemėlapį su plačiais paaiškinimais ir literatūros sąrašais apie kiekvieną paminklą.
1894m. atliko bandomuosius tyrimus “Keturių kalvelių gyvenvietėje” ir išsamiai apibūdino šį paminklą (rado penktą kauburėlį), su kartografu sudarė vietovės planą. Kuršių nerijoje darbavosi ir 1895, 1898m.
Von Humboldt, Aleksandr, (Humboltas Aleksandras) (1769-1859)
 
Garsus gamtininkas, keliautojas, didelės erudicijos geografas. Jo ekspedicijos po Pietų, Vidurio ir Šiaurės Ameriką, europinę Rusijos dalį, po Uralą, Vidurinę Aziją turėjo didelę pažintinę ir mokslinę reikšmę
1829m. balandžio mėn. keliavo per Kuršių neriją. Dėl potvynio, ledonešio turėjo keletą dienų sustoti Smiltynėje, nes negalėjo persikelti į Klaipėdą. Laukdami persikėlimo, A.Humboltas su palydovais išmatavo potvynio srovės greitį Klaipėdos sąsiauryje, nustatė Smiltynėje magneto adatėlės polinkio (inklinacijos) ir nuokrypio (deklinacijos) kampus.
Von Humboldt, Wilhelm (Humboltas Wilhelmas) (1767-1835)
Darbavosi kalbotyros, literatūros kritikos, politikos srityse
Būdamas Prūsijos tikybų ir švietimo ministru, 1809m. balandžio – lapkričio mėnesiais atlikdamas inspekcinę kelionė po Rytų Prūsiją keliavo per Kuršių neriją. Iš šios kelionės žinomi jo laiško, rašyto žmonai, žodžiai[1].
Humperding, Engelbert (1854-1921)
Vėlyvojo romantizmo kompozitorius
XIX a. pabaigoje apsistojęs Blodės viešbutyje kūrė populiariąją opera pagal brolių Grimų pasaką “Jonukas ir Grytutė”.
Isenfeld, Paul
Vokiečių fotografas, tapytojas XX a. I p.
Nidoje turėjo savo namą ant Blodeberg. Tarpukaryje išleido daug atvirukų su Kuršių nerijos gamtos, kraštovaizdžio, buities vaizdų nuotraukomis.
Kallmeyer, Hans Julius Bernhard
(1882-1961)
Vadintas “briedžių tapytoju”. Antram pasauliniam karui pasibaigus tapė prisiminimų paveikslus.
Nidoje lankėsi nuo 1905m., nuo 1911 iki 1944m. studijavo gyvūnijos pasaulį. Ne tik tapė, bet ir fotografavo.
Keyser, Charlotte
(1890-1966)
Gimė Rusnėje, žymi vokiečių rašytoja, taip pat piešė.
Lankėsi Kuršių nerijoje.
Knauf, Karl
(1893-1944)
Dailininkas iš Pareinės
Kaip dailininkas pasižymėjo nedaug, Nidoje turėjo savo studiją, kurią įsikūrė apie 1930m. Tai buvo pirmoji dailininko studija Nidoje. 
Knorr Georg
(1844-1916)
Karaliaučiaus dailės akademijos tapybos ir modelių klasės profesorius
Išėjęs i pensiją, atvyko į Nidą, čia ėmė tapyti peizažus, nors ankščiau kūrė žanrinius paveikslus.
Krauze, Gerchardt
XIX a. miškininkas
XIX a. vadovavo Kuršių nerijos kopų želdinimui
Krüger Heinrich
(1863-1901)
Vadintas “arklių ir briedžių tapytoju”, garsėjo savo dainomis bei eilėraščiais, posmais.
Vienas pirmųjų atrado tapybišką Kuršių nerijos grožį, čia nuo 1880m. Mirė Rasytėje (dab. Rybačij).
Kudnig, Fritz
(1888-1979)
Iki 1924m. dirbo teisinėje sistemoje tarnautoju (Justizbeamter), vėliau tapo laisvu rašytoju, rašė apsakymus, kūrė poeziją.
Gimęs Karaliaučiuje, daugelį vasarų praleido Kuršių nerijoje. Didelę įtaka jam darė Nidos dailininkų kolonijos atmosfera. Rengė savo kūrybos vakaru Juodkrantėje ir Nidoje, išleido poezijos knygą, skirtą Kuršių nerijai – “Das Wunder am Meer”.
Von Kunz, Karl
(1904-1969)
Dailininkas, studijavo Dancige.
Nidoje lankėsi 1930-1944m. 1943m. Nidoje jo nulietos akvarelės buvo išleistos atvirukais
Kuwert, Georg Dawid
( 1787- 1856)
Nidos pašto stoties laikytojas, išvyko iš Kuršių nerijos 1828m.
Padėjo savo tėvui Gotlybui Dawidui Kuwertui želdinti Nidos apylinkių kopas. Smiltyninę rugiaveidę sodino ir pajūryje. Valdžios palaikymo nesulaukė.
Kuwert, Gotlieb Dawid (1748-1827)
Nidos pašto stoties laikytojas
 1825m. pradėjo tvirtinti kopas ties Nida, iš dalies atgaivino Nidos apylinkių miškus.
Kwauka Paul (Kvauka, Paulius)
(1898-1970)
Klaipėdos krašto nacistinių organizacijų narys, kuršininkų tarmės žodyno “Kurisches Worterbuch” medžiagos rinkėjas, 40 metų buvo “Memeler Dampfboot” korespondentu, baigė Klaipėdos trimetę mokytojų rengimo seminariją, dirbo mokytojų Klaipėdoje
Domėjosi Pabaltijo lietuvių kultūra
Nuo XX a. III dešimtmečio rinko medžiagą Kuršių nerijos gyvenvietėse apie žvejų buitį ir meną, paliko daug žvejų buities brėžinių ir aprašymų, surinko medžiagą kuršininkų tarmės žodynui “Kurisches Worterbuch” (išėjo 1977m., parengė R.Pietsch’as). Po Antro pasaulinio karo gyvendamas Vokietijoje bendradarbiavo su Kuršių nerijos gyventojais – žvejais, miškininkais
Von Lilienthal, Samuel Jochann
XVIII a. pab. buvo Klaipėdos uosto statybų inspektorius
Pradėjo Kopgalio želdinimo darbus.
Luizė,
Prūsijos karalienė
1807m. sausio mėn. per Kuršių neriją keliavo į Klaipėdą, buvo apsistojusi Nidos pašto stotyje.
Mager F.
 
XX a. pr. tyrinėjo Kuršių nerijos augaliją (jo darbas “Die Landschaftsentwicklung der Kurischen Nehrung” (1938), parašė darbą apie Kuršių nerijos istoriją.
Mann, Thomas
(1875-1955)
Garsus XX a. I p. vokiečių rašytojas, Nobelio premijos laureatas (1929m. už romaną “Die Beddenbrooks”)
Pirmą kartą į Nidą atvyko 1929m. rugpjūčio 24 d. Nidoje ant Uošvės kalno pasistatė vasarnamį, kuriame praleido tris vasaras (1930-1932m.). Čia rašė savo romaną “Juozapas ir jo broliai”.
Markelis, V. (??)
Tarpukariu dirbo Klaipėdos uosto valdybai priklausiusioje kopų inspekcijoje kopų inspektoriumi
Vadovavo kopų tvirtinimo ir želdinimo darbams Kuršių nerijoje. Daug darbavosi tvarkydamas Smiltynės kurortinę gyvenvietę: padaryti takai į pajūrį, apsodinti dekoratyviniais medžiais ir krūmais keliai, tvarkomas pats pajūris.
Mertikaitis, Kristijonas Henrichas
(1775-1856)
Religinis veikėjas ir sakytojas, giesmių eiliuotojas. 1800 m. išleido žmonių pamėgtą Psalmyną “Visokios naujos giesmės, arba evangeliški pslamai”, į lietuvių kalbą išvertė keletą religinio turinio knygelių.
Kilęs iš Nidos.
Miegel, Agnes
(1979-1964)
Vokiečių poetė, žurnalistė, Herderio ir Goethės premijų laureatė. 1924m. tapo Albertinos (Karaliaučiaus universiteto) garbės daktare.
XX a. I. Pusėje ilsėdavosi Nidoje, apsistodavo Blodės viešbutyje, parašė ne vieną eilėraštį Kuršių nerijos tema, garsus jos eilėraštis “Frauen von Nidden” (“Nidos moterys” )
Mollenhauer, Ernst
(1892-1963)
Dailininkas, baigė Karaliaučiaus dailės akademiją. Karaliaučiaus dailės akademijos studentams buvo įsteigęs Blode’s stipendiją, suteikiančią galimybę padirbėti Nidoje.
Pirmą kartą į Nidą atvyko prieš 1914m. 1920m. vedė Blodės dukrą Hedvigą ir po savininko mirties perėmė viešbutį. 1923-1945m. nuolat gyveno Nidoje. Tapė Nidos peizažus ekspresionistine maniera. s
Müler
Karaliaučiaus vyriausias miškininkas XIX a.
Vadovavo Kuršių nerijos kopų želdinimui, tvirtino kopas ties Rasyte (dab. Rybačij)
Partikel, Alfred
 (1888-1945)
Karaliaučiaus dailės akademijos profesorius
Nidoje tapė 1929-943m.
Passarge, Liudwig
(1825-1912)
Rašytojas, K.Donelaičio kūrybos vertėjas
Savo kelionės po Kuršių neriją įspūdžius aprašė “Kelionė po Krušių neriją 1868 metais”.
Palucca, Greta (1902-1993)
Garsi Berlyno šokėja ir šoki pedagogė
XX a. I p. lankydavosi, ilsėdavosi Nidoje
Paul K. H.
 
XX a. pr. tyrinėjo Kuršių nerijos augaliją, parašė darbą “Morfologia und Vegetation der Kurischen Nehrung” (1994).
Pechstein, Max
(1881-1955)
Vokiečių ekspresionistas, grupės “Brücke” (“Tiltas”) narys. 1923m. jam buvo suteiktas Prūsijos dailės akademijos Berlyne profesoriaus vardas, kuris atimtas 1933m., kai fašistai modernistų kūrybą apšaukė “išsigimusiu menu” ir uždraudė jiems tapyti.
Nidoje lankėsi 1909, 1911, 1912, 1919, 1920, 1929 m. Išskyrus pirmąjį kartą, apsistodavo Blodės viešbutyje. Daug karų tapė pamarį su žvejų laivais. Nidos tematika žinomi jo paveikslai “ Žaliasis namas” (namas Nidoje), “Mėlyna diena”, “Parplaukusios valtys”, “Nidos švyturys”,
Pipiras, Jonas
(1833-1912)
Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kalbininkas
1861-1963m. dirbo Nidos bažnyčioje pastoriumi, 1863m. mokytojavo Nidos mokykloje.
Plangger-Popp, Lisellote
(1913-2002)
Dailininkė
Iliustravo H.G.Buchholz “Im Zauberder Kurischen Nehrung” ir A.Miegels “Frauen von Nidden”.
Pronskus, Juozas
(1893-1984)
Žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas.
Parašė knygelę “Lietuvos Sahara. Neringos gamta ir žmonės” (1923, 1937), Siekė Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios.
Rasler, Woldemar
(1882-1916)
Karaliaučiaus dailės akademijos auklėtinis
Lankėsi Nidoje
Reichert
Karaliaučiaus kompozitorius
1763m. keliavo per Kuršių neriją. Savo kelionės įspūdžius įkūnijo savo muzikoje, parašytoje pagal Šekspyro “Makbetą”, kurdamas raganų scenas.
Rėza, Liudvikas
(1779-1840)
Mokslininkas, tautosakininkas, poetas,
Išleido K.Donelaičio “Metus” ir pasakėčias.
Ypatingai lietuvių literatūrai nusipelnė išleisdamas K. Donelaičio “Metus” ir pasakėčias (iki tol ištisus 28 metus po K.Donelaičio mirties “Metai” dar nebuvo žinomi. Jei ne jis, neaišku, kada būtume susipažinę su didžiuoju dainiumi. Bene didžiausias šio žmogaus darbas – dainynas. Dainos, anot paties dainų populiarintojo, yra “tautos archyvas, jų tėvų žygių ir jų istorijos įvykių lobynas, jų širdies atspindys, jų džiaugsmų ir kančių paveikslas”. L.Rėzos surinktos dainos ir šiandien skamba koncertuose, televizijos ir radijo laidose, “Dainų dainelės” konkursuose.
Gimė Karvaičių kaime, kuris vėliau buvo palaidotas po smėlio kopa. Po kurio laiko grįžęs į gimtąsias vietas ir vietoj kaimo radęs tik smėlį, parašė eilėraštį “Nugrimzdęs kaimas”.
Rimantienė, Rimutė
Archeologė
XX a. II pusėje archeologiškai tyrinėjo Kuršių nerija, (1974-1978m. kasinėjo Nidos “Penkių kauburėlių” gyvenvietę) savo tyrimų medžiagą paskelbė ne vienoje knygoje (“Nida. Senųjų baltų gyvenvietė” (1989), “Kuršių nerija archeologo žvilgsniu” (1999).
Rozenvalis P.
Rusų keliautojas
1814 m. keliavo per Kuršių neriją, šios savo kelionės įspūdžius aprašė.

Sartre Jean-Paul Charles Aymard  (1905-1980)

Rašytojas, publicistas, dramaturgas. Vienas iš žymiausių XX-ojo amžiaus egzistencialistų. 

1965 m. lankėsi Kuršių nerijoje kartu su kartu su Simone de Beauvoir. Juos lydėjo E. Mieželaitis, M. Sluckis, A. Sutkus. Nidos kopose aplankė prancūzų belaisvių kapines. Aplinkinė gamta juos tiesiog pribloškė. Rašytojas, stovėdamas ant kopos, prasitarė: „Jaučiuosi lyg stovėčiau rojaus prieangyje“ ir po to pridūrė: „Pirmą kartą debesys man po kojomis“.

Kelionė į Lietuvos pajūrį yra įamžinta garsioje A. Sutkaus nuotraukoje „Sartras kovoja su vėju Kuršių Nerijoje“. Ją prancūzų skulptorė Roseline Granet panaudojo skulptūros modeliui, kuri dabar stovi Nacionalinėje Paryžiaus bibliotekoje.

Schiefferdecker, Paul
“Gamtos-ekonomijos draugijos”, įsteigtos 1790m. Karaliaučiuje, narys.
1870 m. ir1971 m. draugijos siųstas, atvyko į Kuršių neriją rinkti archeologinės medžiagos, Nidos gyvenvietę pavadino “keturių kauburėlių” vardu. Žvalgė ir teritoriją į šiaurę nuo Nidos, bet Juodkrantės nepasiekė.
Schiweck
XIX a. Kuršių nerijoje dirbo kopų meistru.
Laikomas antruoju apsauginio kopagūbrio formavimo pionieriumi. Naudodamas mechaninius sutvirtinimo būdus ir sodindamas žolynus, kūrė gerokai aukštesnį apsauginį kopagūbrį nei buvo formuojamas XIX a. pradžioje
Schmidt-Rottluff, Karl (1884-1976)
Dailininkas, ekspresionistas. 1933m., kai fašistai modernistų kūrybą apšaukė “išsigimusiu menu”, jis buvo pašalintas iš Prūsijos dailės akademijos narių, 1937m. jo kūriniai išmetami iš Vokietijos muziejų, o 51 darbas eksponuojamas ”išsigimusio meno” parodoje Miunchene.
1913m. buvo Nidoje, čia gana intensyviai dirbo. Žinomi jo paveikslai :Žvejų laivai įlankoje”, “Vasara”, “Peizažas su švyturiu” ir kt.
Schulz, Ferdinand
Lakūnas
Dirbo Nidos sklandymo mokykloje
Schumann, Julij
 
1860m. tyrinėjo Kuršių neriją. Tarp 24,8 ir 26,2 km jo rasti radiniai – kapinės, akmenų ir puodų šukės priklauso Senųjų Naglių gyvenvietei.
Schwarz, Kristupas Ernstas
Liuteronų evangelikų bažnyčios pastorius,
1782-1786m. dirbo Karvaičių bažnyčioje, jo palikti užrašai liudija karvaitiškių kovą su smėlio stichija. Mirė 1786m., ir , sakoma, palaidotas. smėlio kalne, kuris palaidojo ir Karvaičių bažnyčią. 
Senftleben
XIX a. kopų inspektorius Kuršių nerijoje
Pasodino 9.5 km ilgio Rasytės plantacija taip apsaugodamas kaimą. Keliaujančias kopas tvirtino smiltynine rugiaveide.
Sielloff, Werner
(1899-1974)
1920-1924m. studijavo Karaliaučiaus dailės akademijoje.
Tarpukariu lankėsi Nidoje, paliko Kuršių nerijos tematika paveikslų.
Siemering Julius (1837-1908)
Karaliaučiaus dailės akademijos profesorius peizažistas
Vienas pirmųjų dailininkų atvykusių tapyti į Kuršių neriją. Žinoma jo tapyta 1880m. Nidos panorama.
Sohl, Willi (1906-1969)
Dailininkas, domėjosi meno istorija ir archeologija.
1937m. intensyviai dirbo Nidoje, nutapė daug Nidos gyventojus vaizduojančių akvarelių
Stantien, Wilhelm
Malūnininkas ir laivų savininkas
XIX a. II pusėje (1960-1890m.) buvo vienas iš Juodkrantės gintaro kasyklų savininkų, mariose kasė gintarą, tuo metu buvo atrastas ir garsusis Juodkrantės gintaro lobis. Daug prisidėjo prie Juodkrantės infrastruktūros sutvarkymo: skyrė lėšų bažnyčiai, garlaivių prieplaukai ir pan. Gintaro kasykla tuo metu buvo viena stambiausių Rytprūsių įmonių, o jos gyvavimo metu Juodkrantė buvo labai išaugusi.
Stellmacher, Eduard
Viešbučių savininkas iš Tilžės (dab. Sovetskas)
Kurortinės veiklos pradininkas Juodkrantėje. Nusipirkęs senąją smuklę, vietoj jos pastatė viešbutį “Kurischer Hof”. 1881m. įkūrė Juodkrantės kurorto komitetą, kuris XX a. pr. performuotas į į Kurortinę draugiją. Jo sūnaus Lui rūpesčių buvo įrengtas didelis poilsio kompleksas su gydomosiomis vandens ir purvo procedūromis.
Sudermann, Hermann (1857-1928)
Vokiečių rašytojas ir pjesių autorius, aprašė Klaipėdos krašto žmonių gyvenimą.
Lankėsi Nidoje, gyveno Blodės viešbutyje
Thienemann, Johannes (1863-1938)
Ornitologas. Paukščių stebėjimo ir žiedavimo patirtį aprašė daugiau nei 50 mokslinių knygų. Parašė prisiminimų knygą.
1901m. Rasytėje įkūrė vieną pirmųjų Europoje paukščių žiedavimo stotį.
Tischler, Otto(Tišler)
Buvo atsiųstas Provincijos muziejaus
1874-1876 ir 1878m. perėjo visą Kuršių neriją ir suregistravo 1:25000 mastelio žemėlapyje apie 100 puodų šių lizdų.
Wiechert, Ernst
(1887-1950)
Savo laku buvo populiarus vokiečių rašytojas, minėtinas šalia vokiečių pozityviojo humanizmo atstovų T. Manno, H. Hesses. Jo kūryba išversta į beveik 20 pasaulio kalbų.
Kuršių nerija susidomėjo dėl Nidos dailininkų kolonijos. Nidoje praleido ne vieną vasarą, apsistodavo Blodės viešbutyje, rašė apsakymus. Vėliau savo kūryboje plačiai naudojo Kuršių nerijos motyvus.
Wilkė Christoph Gottlieb (Vilkas)
Iš vokiečių kalbos išvertė, tiesa, ne itin kokybiškai, D.Weisss’o “Wieros knygeles”, kuriose skaitytojai rado M.Liuterio Mažąjį katekizmą, kitų religinių tekstų. Išleista 1832m. Karaliaučiuje.
1800-1812m. kunigavo Juodkrantės bažnyčioje.
Zennfleben H.
 
Vadovavo Kuršių nerijos kopų želdinimui
Ziegler, Karl Eduard
(1828-1832)
Buvo vienas Lietuvių literatūrinės draugijos, kuri domėjosi lietuvių kalbos ir literatūros likimu Rytų Prūsijoje, steigėjų, prisidėjo prie G.H.F.Nesselmanno lietuvių kalbos žodyno, tapusio pasaulinės baltistikos ir lyginamosios kalbotyros šaltiniu.
Dirbo Juodkrantės bažnyčioje.
Zudnochovijus, David Gottfried,
(1737-1781)
Evangelikų liuteronų bažnyčios pastorius, parašė populiarią lietuvišką maldaknygę. Buvo kilęs iš Jociščkių dvaro (netoli Kintų).
1764-1781m. dirbo Karvaičių bažnyčioje, iš jo raportų valdžiai galime atkurti karvaitiškių kovos su smėlio stichiją vaizdą. 1781m. palaidotas jo paties prašymu Nidos kapinėse. Vienas iš nedaugelio nerijos dvasininkų, nepabūgęs gyventi atšiauriomis sąlygomis ir išdirbęs čia kelis dešimtmečius.
Žmuidzinavičius, Antanas (1876-196)
Lietuvių dailininkas (nutapė apie 2000 kūrinių), kolekcininkas, visuomenės veikėjas. Jo velnių kolekcijos pagrindu įkurtas Kaune 1965m. įkurtas “Velnių muziejus”.
Tarpukariu lankėsi Kuršių nerijoje.[1] “Mano kelionės pastarosios dienos buvo tikrai labai malonios. Trys dienos – ištisai jūros pakrante. Kuršių nerija yra tokia savita, kad norint neprarasti savo sielai nuostabaus vaizdo ją būtinai reikia pamatyti lygia taip pat kaip Ispaniją arba Italiją. Siauras negyvo smėlio rėžis, kurio viename šone be pavolios rūstauja jūra, o kitą pusę skalauja ramūs, dideli vandenys – marios. Nykaus smėlio kauburiai, siaubingos, liūdniausios pušys, išaugusios kiek akys užmato gryname smėlyje be jokios žolytės ir vien oru tegyvenančios, tyla ir dykynė, net lauko paukščių nematyti, kurie nustelbtų jūros ošimą, tiek pavieniai dideli kirai, sklandantys viršum kranto.
Retkarčiais pamatai kokią nors tvarkingą oazę, kaip ir Bajonės landuose (Biskajos įlankos pajūris Prancūzijoje) – jei Tu prisimeni – vešlios pievos, geros ganyklos, gražūs medžiai, jaukus kaimelis.
Bemaž 24 valandas, visą dieną ir mėnesienos naktį, važiavau vienu ratu vandenyje. Jūra smarkiai bangavo, nors audros nebuvo. Kartais ji esti labai siautulinga. Neseniai vienam keliauninkui jūros bangos nuplėšė net jo puskarietės stogą”. /W.Humboldt laiškas žmonai, 1809m. spalio 10 d./

Jeigu turite pastabų, papildymų ir pasiūlymų dėl šio sąvado, maloniai laukiame el. paštu l.diksaite@nerija.lt


Renginių kalendorius
D.U.K
7. Kur Kuršių nerijoje galima pasinaudoti banko paslaugomis?

Šiaulių banko Nidos klientų aptarnavimo skyrius - Naglių g. 18E, Nida.  

Darbo laikas I-V (darbo dienomis) 8.00-17.00


Draugai
 

 

   

 

 

 

Banners
 • Myanmar hot girl
 • average sexy girls
 • black fat ass women
 • Big breast shake
 • just pussy holes
 • naked bosnian girl
 • Maria bello nude video
 • mature violent sex
 • best butts xxx
 • black pornstar search
 • young teens panties cunt
 • private sex page movies
 • japanese anime bondage porn
 • Incest sex brother sister
 • mature ladies fucked by young boys
 • Watch girls have sex
 • submitted wife photos galleries
 • Jennifer lopez ass hot
 • double penetration free sex videos
 • hot girls dildoing pictures
 • Boy fuck a girl
 • petite cardigan sweatshirts
 • old oldest granma granny pussy
 • exotic ebony videos
 • mature schoolteacher movies
 • free naked free girls webcams
 • Only indian sex movies
 • interracial free porn videos
 • huge tit asian porn stars
 • young naked teenage boys
 • black cream pie and white dick
 • Big breast tv
 • young naked boys vids
 • nigger pussy for sale
 • Gratis teen sex filme
 • free of ebony lesbians
 • wife exhibitionist videos
 • Hot skinny black girl
 • escort video wife
 • mom teaching daughter anal sex
 • sexy mature fight
 • free sweet sex love movies
 • latina begging stop anal sex tube
 • matthew johns group sex
 • the simpson haveing sex xxx
 • asian teen archive
 • masturbation orgasm videos
 • free private wife sharing videos
 • shemail videos black
 • butts feet and pecker pics
 • free teen porn movies
 • japan teacher sex tube
 • youngest legal fuck ever
 • sex vidoes of married couples
 • girl rubing girls tits
 • free video asian granny fucking
 • models young girls
 • free strange old young movies
 • pleasure pussy fuck
 • cute tiny pussy amateurs
 • amateur group movies
 • hot pakistani babes pics
 • free nude pics of boobs
 • bbw african black ebony porn
 • free teen girl sex videos
 • erotic home videos amature
 • tube erotic somes video
 • stolen myspace teen pictures
 • hairy blonde girlfriend
 • juicy fat big black tits
 • mature dripping pussy pornhub
 • teen lesbians shagging
 • Sexy cowboy girl
 • young swedish girl anna
 • Tiny petite pussy
 • girl tricked into sex
 • pictures of young nude teens
 • eat better pussy
 • black dick white bitch
 • mom fucked by young black
 • mom hardcore sex tubes
 • nasty black bitch
 • faith porn movie
 • young shemale tube sex vedios
 • drunk teens home sex tapes
 • black guy in ass
 • Best black teen gangbang videos
 • adult porn movie tube
 • naked young small teens
 • fucking an old pussy
 • amateur wife fuck videos
 • girl on sex machine video
 • milf wives blonde mature
 • toon pussy pics
 • kim basinger sex videos
 • guy begs to eat pussy pussy
 • naked sexy swedish girls masturbating
 • beautiful jeans ass pics
 • drugged teen girls
 • forced milking of breasts free videos
 • girl manhandles her boy porn
 • latina porn star threesome movies
 • hot blonde blue eyes pussy
 • free xxx rough threesome porn
 • wife with dildo orgasm
 • boney naked girls
 • rocker girls porn
 • anal wife video
 • asian actress gallery
 • mateur wife sex vids
 • grandma pussy and ass
 • Female vagina picture
 • wife tit pics
 • Lindsay lohan hot sex scene
 • cold hearted bitch movie
 • nude young girl index
 • ass pics of blondes
 • young young girls bizarre fucking
 • neal young imax video
 • videos of smokin hot babes
 • secondary school girl sex
 • indian naked school girls pics
 • blonde cumshot gallery free
 • indian babes in black
 • free kiie porn video
 • nautica onlymovies ebony
 • teen xxx story
 • amateur pic galleries
 • young girl lyrocs
 • sewcret amateur videos
 • mature sex black on white
 • asian on black ass fuck
 • tiny asian girls having orgy
 • fat black trannies with big tits
 • tina sherman wife nude pics
 • milf oral cum lesbian
 • camel toe black girls
 • a songbook for younger girl scouts
 • porn ebony pay
 • interracial amateur sex picks daughter
 • first anal sex stories
 • teen lesbian very hot ass
 • green girl mnm picture
 • sex images young
 • Interracial marriage laws
 • grannys suck dick
 • video mom porn
 • free amateur audition video
 • young chicks sex pic
 • teen babes tube porn
 • drew peterson wife missing picture
 • Teen bras and panties
 • usa womens soldiers fuck pics
 • pretty asian porn stars
 • blowjob cumshot movie thumbs
 • Sex with sexy girls
 • young sex giggling
 • amature big butt pics
 • free ganny porn video free
 • free disney cartoon porn pictures
 • indian topless movies
 • losing virginity sex videos
 • wheres the young pussy
 • young colombian girls giving handjobs
 • free teen group sex video
 • Actress sex nude
 • Teens first kiss
 • pussy tits cocks
 • sexo anal nalgonas
 • free xxx vids shemale
 • big black chicks suckin dick
 • erotic dans movies
 • black slave lesbian white mistress
 • tiny black girls sucking cock
 • Hindi full sex movie
 • list free sex videos sites
 • hot blonde pics
 • free max hardcore barely legal movie
 • hot wife makes husband suck cock
 • porn pictures golden age
 • older men young girls xxx
 • Hot and wet pussies
 • nude pictures of the naked guy
 • teenage webcam porn
 • Sex with japan girls
 • phineas and ferb pussy
 • Francine dee lesbian video
 • female running video closeup
 • young girls getting their pusy fucked
 • girls fuck lil kids
 • mature women porn giving handjob trailer
 • crazy club chicks free video
 • beyonce anal fake pics
 • female orgasm tricks video
 • girls fuck filthy old hobos
 • Hot teen male
 • thick black booty milf porn
 • tranny movie black
 • black booty fat butt fucl
 • best restaurants for young black professionals
 • grannies pussy licking
 • japanese girl pictures
 • free young gangbang porn movies
 • drunk mature video
 • tiny petite teenies
 • sex movies free to watch
 • All hot naked girls
 • ebony teen upskirt pics
 • youg girl naked
 • naked young girls in moves
 • chunk snuff interracial porn
 • madonna showing tits pics
 • squeezed tits movies
 • biggest nipples ever video
 • gy anal hardcore
 • Teen fuck in thongs
 • wife banged by blacks
 • freefirst anal videos
 • wach sex videos
 • wife anal prostate message
 • full lengh porn movie
 • Girls moaning while getting fucked
 • free black dicks white chicks
 • sexy black woman who wants sex
 • Nude indian masala
 • son vs mother sex videos
 • Sex girl fuck video
 • monster fuck porn
 • Hot sex in iran
 • monster ebony pussy
 • selma blair pussy
 • chubby mature free sex videos
 • shemale strokers danielle foxxx pirate
 • silver petite four plate
 • teen girl showing her clevage
 • lick her own boob video
 • pics of girls bras
 • Zoey nude model
 • watch girls piss video
 • homemade porn asian
 • high definition porn pictures
 • big tits free videos hardcore
 • close ass and pussy
 • lesbian porn panties trailor
 • Adult sex home videos
 • free porn nude lesbians videos
 • asian teen has orgasm
 • retro ebony movies
 • closeup pussy vids
 • very young girls solo movies
 • free xxx sex movie
 • rape mpegs teen galleries
 • grammer school pussy
 • free wives and milf porn
 • naked beautiful wives
 • villaware uno petite belgian waffler reviews
 • first time i suck dick
 • extreme fuck sluts pain double anal
 • christina applegate ass pics
 • free shemale upskirt movies
 • Girls making sex
 • ing while driving teen accident video
 • Heather graham oral sex
 • Hairy pussy lick
 • black girls south africa
 • amateur teen uploads
 • Nude girls shooting guns
 • black girl with guy
 • petite silk sheaths
 • Shakira naked pic
 • katie holmes naked videos
 • very young girls doing s
 • coaches fired after topless pics
 • suck dick for job at interview
 • free fuck x rated wifes
 • petite chambrey shirt
 • north pole free porn video
 • teen young old xxx pics
 • russian wives fuck
 • wild collage girls pictures
 • teens boys having sex
 • homemade anal sex movie
 • ebony les porno video
 • transgender sex porn video
 • lesbian fuck daughter mommy stories
 • hot teen tits anal
 • Beyonce nude photo
 • cambodian girls xxx
 • blonde lesbians in shower
 • free sex movies girl on girl
 • Big boobs jugg world
 • mexicans teens naked
 • picture of black hair styles braided
 • devito movie perlman little girl
 • college girls and long video
 • naked pics of wife
 • amateur wife first blindfold
 • interracial porn ghetto gaggers
 • teens getting fuckedvideo
 • female bodybuilders sex videos
 • kids teen women video
 • petite teens in underware
 • lesbian pussy tube babes
 • older cocks young pussy
 • porn lesbian teen tube
 • ebony mature hairy girls pussy
 • ass fingering girl tube
 • Nude photos of namitha
 • petite black porno
 • hispanic girls having sex
 • home girls party
 • Italian sexy girls
 • Lesbian big tit sucking
 • asian fuck gallery
 • videos of girls losing there virginity
 • Teen hitchhikers adel wmv
 • straight porn for men videos
 • wet hot ripping pussy
 • Hairy pussies video
 • teen idol sex
 • japanese tv show sex
 • lesbian young licking teen
 • homemade or amateur porn
 • oktober fuck party
 • Fit ass girl
 • Naked girl poster
 • free amateur videos from source
 • young girls fucks dy
 • xxx ancient sex apparatus
 • teen feet xxx
 • mad ass videos
 • california girls topless
 • young couples japanese porn galleries
 • anal splitting sex
 • Armin van helden shake that ass
 • sex positions pics and videos
 • bar girls jiggling tits
 • naked jazzmon pictures
 • chubby mature fuck old dick
 • Manga sex scene
 • mature fingered while dancing video
 • Teen pink videos brooke
 • free ffm cumshot pics
 • jamie lynn spears ass pictures
 • spicy amateur videos
 • very young girls that suck cock
 • pictures of male porn
 • big tit japanese hardcore
 • asian ladyboys free videos
 • xxx young malibu
 • masturbation video mature
 • female slave porn movie
 • The big ass movie
 • Straight couple sex
 • biggest black male pornstar cocks
 • fuck on the beach porneskimo
 • amature young nude teen model pics
 • young beautiful nude ebony teens
 • download teen sex free
 • girls free exteme porn
 • free pile sex pictures
 • lesbian creampie lick
 • porn videos search engine male
 • watching wife galleries
 • sex hardcore squirt
 • strong girls anal strapon
 • busty cherokee d ass galleries
 • perky tits xxx
 • plus porn pics free
 • davidson beauty sumter sc
 • girls who love sucking big dicks
 • sexy big girl socks pics
 • couple sexually manipulated wife
 • free mature cumsot movies
 • cougar lesbians fucking young chicks
 • seymore butts female ejaculation videos
 • young wild hardcore faces thumnails
 • young petite nude video
 • heter sex pictures
 • amateur posted video
 • outdoor reality sex
 • Jennifer aniston naked videos
 • free family naked galleries
 • xxx wife craves black
 • bouncing naked boobs jogging video
 • lesbains wet pussy teens
 • girl trippers showing breasts on
 • horny young mom videos
 • sailors fuck girl manga
 • solo girls with big boobs
 • closeup lesbian shaven pussy licking
 • cheating military wife sex stories
 • female naked muscle galleries
 • cute naked young men
 • schoolgirl lesbian strapon anal
 • tall black naked women
 • Monster big breast
 • sex pictures naked women fuck
 • lesbo teen lust movies
 • futurama sex galleries