Įsigydami LANKYTOJO BILIETĄ prisidėsite prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio išsaugojimo!!!
Naujienos / Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia atranką Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialisto pareigybei užimti
2016-06-13

 Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia atranką Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialisto pareigybei užimti. 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tarnybinio atlyginimo koeficientas 15 BMA. 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Darbo vieta adresu: Naglių g. 8, Neringa.
Pretendentai privalo pateikti: 
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą; 
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
Vairuotojo pažymėjimo kopiją
Dokumentai priimami iki 2016 m. birželio 15 d. įskaitytinai. Dokumentai priimami, informacija teikiama adresu: Naglių g. 8, LT-93123 Neringa, tel. Nr.: 8 640 48187 
el. p.:personalas@nerija.lt. 
 
PATVIRTINTA
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus
2016 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. V-64
 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
 
II. PASKIRTIS
 
2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aprūpinti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - Direkcijos) padalinius inventoriumi, medžiagomis ir priemonėmis, organizuoti vykdyti transporto priemonių techninę priežiūrą, direkcijai priklausančių pastatų ir statinių techninę priežiūrą, materialinių vertybių valdymą ir apskaitą, vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos funkcijas; 
 
III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, biudžetinių įstaigų materialinių vertybių eksploatavimą, nurašymą, pastatų ir statinių techninę priežiūrą bei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos veiklą;
3.2. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities išsilavinimą; 
3.3. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų bendrą darbo stažą;
3.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, ir raštvedybos reikalavimus;
3.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;
3.7. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.
 
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. Vykdo Direkcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą inventoriumi, medžiagomis ir priemonėmis, jų apskaitymą ir perdavimą materialiai atsakingiems asmenims, nurašymą;
4.2. Organizuoja Direkcijos įrengimų, mechanizmų ir transporto priemonių technines apžiūras, remontus, profilaktiką, draudimą, kontroliuoja transporto priemonių kelionės lapų pildymą nustatyta tvarka;
4.2. Vykdo pastatų ir statinių techninę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja organizuojant Direkcijai priklausančių pastatų ir statinių remonto ir priežiūros darbus, priimant užbaigtus darbus;
4.3. Vykdo Direkcijos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos (specialisto) funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. Atsako už Direkcijai priklausančių pastatų ir statinių atitikimą gaisrinės saugos reikalavimams; 
4.5 Rengia gaisrinės saugos instrukcijas, nustatyta tvarka ir terminais instruktuoja Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, organizuoja mokymus gaisrinės saugos klausimais;
4.6. Nustatyta tvarka veda jam perduoto turto apskaitą, dalyvauja metinėje Direkcijos materialinių vertybių inventorizacijoje;
4.7. Bendrauja ir bendradarbiauja Direkcijos padaliniais, teikia informaciją, metodines konsultacijas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, Direkcijos turto, materialinių vertybių naudojimo ir kt. klausimais;
4.8. Savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus darbo organizavimo ir efektyvaus materialinių vertybių naudojimo, turto valdymo ir kt. klausimais;
4.9. Pagal kompetenciją rengia raštus, ataskaitas, kitus dokumentus, tvarko priskirtas bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą; 
4.10. Dalyvauja Direkcijos sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
4.11. Pagal kompetenciją vykdo kitus su Bendrųjų reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Direkcijos vadovybės, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus.
 
V. ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 

Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
9. Kur aš galėčiau išsinuomoti dviratį Kuršių nerijoje ir ar yra čia dviračių trasa / takas ?

Parke yra įrengta 51 km ilgio Pajūrio dviračių trasa, o gyvenvietėse – dviračių takai


Draugai
 

 

   

 

Banners